Udvikling i din by - Dokkedal 5 Styregruppemøde

Styregruppemøde nr. 3 - 12. maj kl. 19.00 i Medborgerhuset

Deltagere: Henning Hansen, Anne Nordtorp Kann, Karen Tonnisen, Lisbeth Machholm og Poul Erik Nielsen

Afbud: Frode Frederiksen, Eskild Ebdrup, Dan Oxholm, Asbjørn Berg Jensen

Hvilke projekter arbejder vi med nu og hvilke skal i idebank:

Status for projektgruppernes arbjede blev gennemgået. Lisbeth vil udarbejde udkast til infofolder til byen om status på ideudviklingen. Lisbeth sender mail til interesserede i ideerne Kollektiv transport og Cykelsti - status på grupperne. Der opfordres til at Styregruppen til næste møde overvejer, hvor der trænger til vedligehold af veje, cykelstier, skilte mm., således at disse drift-/vedligeholdelsesopgaver kan meldes videre til Aalborg Kommunes afdeling for Trafik og Veje.

Der arbejdes videre med følgende overordnede temaer og projektideer:

Grøn for skønnelse og vedligehold:

Stejlgabet: Oplevelsesmole og forlængelse af badebroen, fiskerenseplads, formidlingsbunker, Ørnereden på toppen af Mulbjergene, Sti til Vagten. Gruppen har kontakt til Bo Gregersen vedrørende projektsamarbejde. der er sendt idebeskrivelset til Aalborg Kommunes Forskønnelsespulje.

Forskønnelse af byens hovedgade: Ampler med blomster ophængt i lysmasterne samt blomsterkummer på pladser i byen. Der skal undersøges placeringer for blomsterkummer samt undersøge priser på ampler, planter mm.

Anlægget: Der arbejdes videre med infotavle med turistinfo og byinfo samt placering i Anlægget. Lisbeth har sendt afklaring om bistand til layout samt anbefalinger til materialer til projektgruppen. Der arbejdes videre med at indhente priser på materialer mm.Der etableres kontakt til Park og Natur med hensyn til samarbejde og godkendelse af gruppens ideer. Renovering af den runde træbænk og samt et bord-bænkesæt.

Sammenhold og fællesskab: Der er etableret en fælles temagruppe for "Sammenhold og fælleskab". Der er senst spørgeskema ud til byens og omegnens borgere om behov og ønsker. Der arbejdes med følgende: Etablering af faciliteter til Krolf, Motionsredskaber i IF Vagten, Fællesspisning med aktiviteter, Cafe med aktiviteter, Synliggørelse af lokalhistorien - vandring og foredrag.

Idebank: Folder om byen til tilflyttere, Byens hjemmeside på Kystbysamrådets hjemmeside skal udbygges, Fælles solanlæg i byen, Nytænkning af hussalg og køb(belåningsmuligheder) og evntuel Kollektiv Transport samt Cykelsti fra Dokkedal til Øster Hurup.

Tidsplan for den resterende ideudviklingsfase: Der blev udleveret oplysningskema som alle projektgrupperne skal udfylde og aflevere senest 23. juni - et skema pr. projektide. Kan grupperne nå et få budgetoplysninger for projektet med er det fint, men det er ikke et krav. Oplysningsskemaerne skal bruges i forhold til fordeling af Udvikling i din by-puljen. Det forventes, at der foreligger politisk godkendelse på fordeling af midlerne ved Sundheds- og kulturudvalgets første møde efter sommerferien. Borgermøde med fællesspisning i byen udsættes til næste møde.

Indledende snakke om materiale til det store idekatalog - levering af tekst og fotos mv. Punktet udsættes til næste møde.

Eventuelt: Næste møde i styregruppen bliver ​1. juni kl. 18.00 med lidt fællesspisning. På dagsordenen er blandt andet: Godkendelse af udkast til Udvikling i din by-infofolder til byen, Drøftelse af vedligeholdelsesopgaver i forhold til Aalborg Kommunes Trafik og Veje, Indledende snak om form og indhold i Idekataloget samt Planlægning af borgermøde i efteråret.

Poul Erik Nielsen - fortsættelse følger