Styregruppemøde 4 den 1. juni 2016 i Medborgerhuset i Dokkedal

Med nogen forsinkelse er jeg på siden igen med et referat fra mødet.

Deltagere: Henning Hansen, Anne Nordtorp Kann, Poul Erik Nielsen, Eskild Ebdrup, Karen Tonnisen, Dan Oxholm og Lisbeth Machholm.

Afbud fra Frode Frederiksen

1. Godekendelse af udkast til Udvikling i din by-infofolder til byen

Udkastet blev gennemgået. Lisbeth redigerer folderen og får den trykt til omdeling i byen og opland inden sommerferien. Henning indkalder en omdelingsgruppe.

Else Nielsen indsættes som kontaktperson for projektide "Forskønnelse af byens hovedgade" og Asger Eriksen for "Synliggørelse af lokalhistorien". Styregruppen drøftede, om "byporte" skal indgå i folderen som en igangværende ide. Der var enighed om at placere ideen i idebank, da der ikke er dannet en projektgruppe, der kan arbejde med udvikling heraf, dels at behovet måske mere er flytbare sandwichskilte, hvor der kan annonceres diverse aktiviteter. Det vil være muligt at søge AKA-puljen til dette udstyr.

2. Vedligeholdelsesopgaver i forhold til Aalborg Kommunes Trafik og Veje

Gruppen gennemgik de steder ibyen, hvor der er trafikale vedligeholdelsesopgaver. Følgende blev nævnt:

Krydset Mulbjergvej-Kystvej.Dårlige oversigtsforhold, når man skal køre ud fra Muldbjergvej. Byzoneskiltet kan evt. flyttes ud efter svinget, så hastigheden bringes ned på strækningen.   Stejlgabet. Vejvedligeholdelse af hulvejen ned til kysten - huller i vejen. Skilt med "ubetinget vigepligt" ved udkørslen fra Mulbjergvej til Kystvej er bukket. Info-skilt ved udkørslen fra Møllesøvej til Kystvej står skævt. Krydset Kystvej-Dokkedalvej:  Beplantningen i vejsiden hindrer udsyn. Cykelstien mellem Dokkedal og Egense er mangelfuldt vedligeholdt. Lisbeth Machholt overbringer ovenstående til vejmyndigheden og følger op herpå.

3. Indledende snak om form og indhold i Idekataloget

Lisbeth præsenterede forskellige muligheder for indhold i kataloget. Kataloget er en mulighed for for at præsentere Dokkedal for omverdenen, herunder fonde i forbindelse med med ansøgning om medfinansering af projekter. Med kataloget signaleres, at projektideerne har bred opbakning i ben, og at det enkelte projekt er et ud af flere, der sammen vil give et større helhedsløfr af byen. Dokkedal skal have et katalog, der passer til byen. Eneste krav er, at kommunens designlinie skal følges. Arbejdet med kataloget starter efter sommerferien.

4. Planlægning af borgermøde i efteråret.

Der var enighed om at holde borgermøde mandag den 29. august kl. 18.00, hvor vi starter med fællesspisningn og derefter fremlæggelse af gruppernes arbejde.

Der er måske mulighed for, at Rådmanden for Sundheds- og Kulturforvaltningen, Mads Duedahl kan deltage i Borgermødet, hvor der informeres om de projektideer, der arbejdes med, og hvor langt grupperne er med processen.

Styregruppen overvejer at invitere byrådspolitikere, der ikke sidder i Sundheds- og Kulturudvalget med til mødet.

Lisbeth laver en løbesedel, somskal omdele efter sommerferien - mindst 14 dage før borgermødet.  Tilmelding til Karen Tonnisen senest 21 .august. Borgerforeningen sælger drikkevarer. 

NB! Projektgrupperne skal indsende skema med projektbeskrivelser til Lisbeth Machholm senest torsdag den 23. juni 2016.

Næste styregruppemøde bliver tirsdag den 23. august 2016

Poul Erik Nielsen