Styregruppemøde nr. 5 den 22. august 2016

Endelig igang igen efter sommerferien og vi er tæt på borgermødet med gruppernes fremlæggelse og den politiske afgørelse omkring fordeling af midlerne. Punkt 1. Opsamling på vej- og trafikproblematikker. Lisbeth orienterede om de vedligeholdelsesopgaver, som er meldt ind til kommunen samt dialog med Trafik og Veje om farligt vejkryds. Der følges op på sagen. Samrådet har sideløbende med ovenstående samlet materiale ind til møde med By og landskabsforvaltningen, herunder trafikmæssige vedligeholdelsesopgaver i Dokkedal. Der opfordres til, at foreningerne m.fl. afklarer, hvem der fremadrettet sikrer, at Dokkedals ønsker i forhold til Kommunen håndteres et sted fra. Punkt 2. Indstilling til Sundheds- og Kulturudvalget om fordeling af midler. Lisbeth orienterede om fordeling af midler fra udvikling i din by puljen, som behandles politisk den 24. august 2016. Dokkedal er indstillet til 500000 kr. fordelt på følgende projekter: Tema: Forskønnelse af Dokkedal. Projekt Stejlgabet og Mulbjergene 365000 kr. Infotavle samt foskønnelse af Anlægget 50000 kr. Forskønnelse af hovedgaden 35000 kr. Tema: Sammenhold og fællesskab i byen. Torsdagscafe med aktiviteter 2000 kr. Revitalisering af IF Vagten(ombygning til motionsrum) 30000 kr. Anlæggelse af Krolfbane 18000 kr. Politisk udvalg bevilgede på mødet den 24. august de 500000 kr. til projekterne. Vi skal dog huske, at disse midler er en "starthjælp". Det vil sige, at vi kan søge midler igennem andre støtteordninger for landdistriksområdet i Aalborg Kommune. - blandt andet AKA-puljen. Punkt 3. planlægning af borgermødet. Der er på nuværende tidspunkt tilmeldt mere end 50 til fællesspisning. Flere byrådspolitikere har meldt til. Udkast til programmet blev gennemgået og godkendt. Der er aftalt mad fra Mulbjerg Kro og borgerforeningen sælger øl, vin og sodavand. Styregruppen drøftede gruppens fremtidige rolle. Der var enighed om, at styregruppen fortsætter som byens udviklingsgruppe. Gruppen kan stille repræsentanter til samrådsmøder og stå for koordinering af nye tværgående ideer og opgaver, der skal koordineres med byens øvrige foreninger. Enighed om at styregruppens fremtidige rolle skal præsenteres på borgermødet og orienteres herom på det kommende møde med samrådet og kommunen. Punkt 4. Katalog Der blev besluttet, at udarbejdelse af katalog skal vente til projekterne er godt igang. Kataloget skal være en bypræsentation, som f.eks. kan bruges som reklame for Dokkedal over for nye tilflyttere og gæster. Punkt 5. Næste styrgruppemøde bliver tirsdag den 20 september 2016 kl. 19.00 i Medborgerhuset. Frode sætter dagsorden op. Punkter til dagsorden sendes til Frode senest 13. september. Foreløbige punkter til dagsorden indtil videre: a. Opsamling på borgermødet b. Kontakt til politikerne fremadrettet. c. Drøftelse af punkter og oplæg til møde mellem By- og Landskabsforvaltningen og Samrådet. Lisbeth deltager i styregruppemødet og vil fremover kunne deltage i møderne, hvis der er behov. Lisbeth vil fokusere på at bistå de enkelte projekter. Poul Erik Nielsen